Skip to main content

Verklaring voor Katholieke Vrouwen

Verklaring voor Katholieke Vrouwen

Door deze VERKLARING te ondektekenen betuigen vrouwen haar loyaliteit aan de leer van de Katholieke Kerk. Haar namen zullen worden toegezonden aan de Paus en aan het bisschoppelijk comite dat de rol van de vrouwen in de Kerk bestudeert.

Vanwege aanvallen tegen het christelijk geloof en het gezin door elementen binnen de tegenwoordige maatschappij, die geleid hebben tot een permissieve verwarring van de moraal, tot schade aan en verneitiging van gezinnen en van de mannen, vrouwen en kinderen die er deel van uitmaken

Omdat wij vasthouden aan het katholieke christelijk geloof zoals uitgedrikt in de H. Schrift, in de apostolische geloofsbelijdenis van Nicea en Athenasia, in de vroege oecumenische conciles van de Kerk, alsmede in de voortdurende verdieping van het begrip van de openbaringen der heilige waarheid aan de Kerk door de H. Geest, door het onderricht van het kerkelijk leergezag en de opvolgers van Petrus de Apostel

Omdat wij ons verlangen wensen te bevestigen om onze roepingen te verwerkelijken en onze plicht als christenen en als vrouwen, in overeenstemming met deze authentieke leer, waarin wij het voorbeeld volgen van onze Verlosser, Jezus Christus en het voorbeeld van Maria, Zijn Moeder
Omdat we ons bewust zijn van onze verplichtingen als christen-vrouwen om te getuigen van ons geloof, waarbij we weten dat dit getuigenis belangrijk is voor de vorming van het morele geweten van onze gezinnen en van de mensheid willen wij het volgende GETUIGENIS afleggen:

1. Wij geloven dat door Gods genade aan onze vrouwelijke natuur onderscheiden fysieke en spirituele vermogens geschonken zijn, door welke wij deelnemen aan het goddelijk plan voor de schepping. Heel bijzonder zijn wij door onze naturrlijke functie om kinderen te dragen begiftigd met de geestelijke vermogens om te zorgen, te vormen, mee te lijden en onzelfzuchtig te zijn, welke eigenschappen noodzakelijk zijn voor het stichten van gezinnen: de fundamentele an door God verordende eenheid van de samenleving en voor het vestigen van een christelijke sociale orde.

2. Wij geloven dat de pogingen om onze onderscheiden natuur en vrouwelijke rollen te ondermijnen of te ontkennen het goddelijk plan voor de mensheid ondermijnen en ontkennen, en leiden tot persoonlijke desintegratie en tenslotte tot het verval van de maatschappij.
Dienovereenkomstig verwerpen wij alle ideologiën die proberen om het natuurlijk en essentiële onderschied tussen de seksen uit te wissen, waardoor het vrouw-zijn omlaag wordt gehaald en ont-waard, evenals het gezinsleven en de zorgende rol van vrouwen in de samenleving.

3. Wij bevestigen de intrinsieke heiligheid van alle menselijk leven en wij verwerpen de gedachte dat abortus, het vrijwillig doden van ongeboren kinderen, het recht zou zijn van ieder menselijk wezen, mannelijk of vrouwelijk, of van enige regering. Een dergelijke verdraaide en ontwrichtende notie van individuele vrijheid is in feite onverenigbaar met authentiek christendom en met de vorming en in standhouding van een rechvaardige sociale orde.

4. Wij aanvarden en bevestigen de lering van de Katholieke Kerk in alle zaken welke betrekking hebben op menselijke voortplanting, huwelijk, gezinsleven, en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de Kerk en in de maatschappij.

5. Daarom verwerpen wij evenzeer als een afwijkende vernieuwing bijzonder van onze tijd en samenleving de opvatting dat het priesterschap het "recht" is van iedere menselijk wezen, hetzij man dan wel vrouw. Voorts erkennen wij dat de specifieke rol van het gewijde priesterschap innerlijk verbonden is met, en vertegenwoordigend voor, het voortbrengend scheppen van God waarin uitsluitend mannen kunnen participeren. Vrouwen participeren van nature in het scheppingswerk van God door hun vermogen om nieuw leven voort te brengen, en met het oog op dit wezenlijk onderschied vervullen zij een duidelijk ándere, onderscheiden rol in de Kerk en de samenleving ten opzichte van de man; zij kunnen evenmin priester worden als mannen moeder kunnen worden.

6. Wij erkennen en bevestigen de roeping van dié vrouwen die haar menselijke rol van het moederschap en van het gezinsleven ondergeschikt maken aan de toewijding aan de dienst van God, zijn Kerk en de mensheid. Een dergelijk authentiek antwoord van toegewijde dienst aan de fysieke, geestelijke en/of intellectuele behoeften van de gemeenschap doet in geen enkel opzicht afbreuk aan, of compromiteert haar wezenlijke vrouwelijke natuur en evenmin aan de uitoefenig van inherente eigenschappen, inzichten en begaafdheden vrouwen eigen. Integendeel, het verruimt de toepassing van deze talenten boven het individuele menselijke gezin uit.

7. Wij staan volledig achter het Tweede Vaticaans Concilie dat de onderscheiden rollen van mannen en vrouwen in gezin en maatschappij als vaststaand heeft aangenomen en bevestigd heeft dat een christelijke opvoeding de kennis moet omvatten van de volgende onderscheiding: "De leerkrachten van katholieke scholen moeten, samen met de ouders, in de gehele opvoeding degelijk rekening houden met het onderschied van de geslachten en met de eigen doeltelling die door de goddelijke Voorzienigheid voor beide, in het gezin en in de maatschappij, is vastgesteld." (Gravissimum educationis, Over de christelijke opvoeding nr. 8)

8. Wij schenken van ganser harte onze steun aan Paus Johannes Paulus II. Wij hechten ons aan zijn apostolische lering betreffende alle aspekten van gezinsleven en rollen van manen en vrouwen in de Kerk en in de samenleving, speciaal zoals opgenomen in de apostolische exhartatie Familiaris Consortio, en wij besluiten om de daarin vervatte beginselen toe te passen in ons eigen leven, in onze gezinnen en onze gemeenschappen. Zo helpe ons God.

Sign here.